บันทึกใบเสร็จรับเงิน (คัน)

 

       เอกสารขาย -> บันทึกใบเสร็จรับเงิน (คัน)

       receipt_Retail

 

       ในส่วนนี้เป็นการออกใบเสร็จรับเงินของการขายปลีก ซึ่งจะบันทึกรับตามใบกำกับภาษี โปรแกรมไม่สามารถให้แก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงินได้ (ยกเว้น หมายเหตุ) สามารถบันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงินและยกเลิกใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

       ขั้นตอนการทำงาน

       1. ขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงิน (คัน) มีดังนี้

               1. กดปุ่ม Btn_Insert หรือ กดปุ่ม Insert

               2. กรอกข้อมูลให้ครบ ดังนี้

                       - เลขที่ใบเสร็จรับเงิน โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติ

                       - กรอกวันที่ใบเสร็จรับเงิน

                       - เลือกเลขที่ใบกำกับภาษี โดยเลือกที่ปุ่มhand จะแสดงหน้าจอให้เลือกเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลจาก เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่ออกใบกำกับภาษี เลขที่ใบขาย หมายเลขเครื่อง ชื่อลูกค้าผู้จดทะเบียน ยอดรวม และสถานะ แล้วทำการเลือกใบกำกับภาษีที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลของใบกำกับภาษีที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอบันทึกใบกำกับภาษีให้ ดังรูป

                               receipt_Retail1

 

                       - กรอกหมายเหตุ (ถ้ามี)

                       - เลือกประเภทการชำระเงิน คือ เงินสด เช็ค หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกรอกจำนวนเงิน สามารถที่จะชำระได้หลายประเภทพร้อมกัน

 

receipt_Retail2

 

               3. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม Btn_Save หรือ กดปุ่ม F10 บนคีย์บอร์ด โปรแกรมจะแสดงหน้ารายงานก่อนพิมพ์ (Preview) ของใบเสร็จรับเงิน ดังรูป ถ้าต้องการปริ้นกดปุ่ม printer ในหน้า Preview ถ้าต้องการออกกดปุ่ม cancel_Print

                       

receipt_Retail_PRV1

 

       2. ขั้นตอนการค้นหาใบเสร็จรับเงิน (คัน) ดังนี้

               1. กดปุ่ม Btn_Search หรือ กดปุ่ม F5 บนคีย์บอร์ด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูล เพื่อให้เลือกเงื่อนไขในการค้นหา ดังนี้

                       - เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

                       - ลงวันที่

                       - เลขที่ใบกำกับภาษีขาย

                       - ชื่อผู้จดทะเบียน

                       - จำนวนเงิน

                       - สถานะ

               กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา หรือ ไม่กรอกคำค้นหาก็ได้(แต่ข้อมูลจะแสดงออกมาทั้งหมด) กดปุ่ม ok ถ้าไม่ต้องการค้นหากดปุ่ม CanCelBtn ดังรูป

 

                               receipt_Retail_SCH

 

               2. เมื่อกดปุ่ม ok แล้ว จะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูล ดังรูป

                               receipt_Retail_SCH2                

               3. เลือกหัวข้อที่ทราบในการค้นหา โดยคลิกที่หัว Column

               4. พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่อง A จากนั้นโปรแกรมจะเลื่อนไปยังข้อมูลที่ค้นหา หากข้อมูลนั้นอยู่ในรายการ

               5. ดับเบิ้ลคลิก หรือ กด Enter เพื่อแสดงรายละเอียดในหน้าบันทึกใบเสร็จรับเงิน (คัน)

 

       3. ขั้นตอนการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (คัน) ดังนี้

               1. ค้นหาข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จากปุ่มค้นหาข้อมูลในข้อ 2        

               2. กดปุ่ม cancel1 หรือ กดปุ่ม Cancel โปรแกรมจะแสดงข้อความยืนยันการยกเลิก ดังรูป

 

                       receipt_Retail_Conf

 

                       - กดปุ่ม yes ถ้าต้องการยกเลิกข้อมูล

                       - กดปุ่ม no ถ้าไม่ต้องการยกเลิก

               3. เมื่อกดปุ่ม Yes โปรแกรมจะให้กรอกชื่อล็อกอิน รหัสผ่าน และรหัสผ่าน ดังรูป

 

                       check

 

                       - กดปุ่ม ok ถ้าต้องการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

                       - กดปุ่ม CanCelBtn ถ้าไม่ต้องการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

               4. เมื่อกดปุ่ม OK โปรแกรมจะแสดงข้อความว่าจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินก่อนยกเลิก ดังรูป

 

                       receipt_Retail_Conf2

 

                       - กดปุ่ม yes ถ้าต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

                       - กดปุ่ม no ถ้าไม่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

               5. เมื่อกดปุ่ม Yes โปรแกรมจะแสดงหน้ารายงานก่อนพิมพ์ (Preview) ของใบเสร็จรับเงิน ถ้าต้องการพิมพ์กดprinter หรือ ถ้าต้องการออกกดปุ่ม cancel_Printเมื่อกดออกโปรแกรมจะแสดงข้อความให้ทราบว่ายกเลิกข้อมูลแล้ว

 

       4. ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (คัน) ดังนี้

               1. ค้นหาข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จากปุ่มค้นหาข้อมูลในข้อ 2        

               2. กดปุ่มBtn_print8 หรือ กดปุ่ม F7 บนคีย์บอร์ด โปรแกรมจะให้กรอกชื่อล็อกอิน รหัสผ่าน และหมายเหตุการพิมพ์ ดังรูป

 

                       check

 

                       - กดปุ่ม ok ถ้าต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

                       - กดปุ่ม CanCelBtn ถ้าไม่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

               3. เมื่อกดปุ่ม OK โปรแกรมจะแสดงหน้ารายงานก่อนพิมพ์ (Preview) ของใบเสร็จรับเงิน ถ้าต้องการพิมพ์กดprinter หรือ ถ้าต้องการออกกดปุ่มcancel_Print

*หมายเหตุ ในการแก้ไขหมายเหตุ เมื่อทำการค้นหาข้อมูลมาแล้ว ให้แก้ไขหมายเหตุ แล้วกดปุ่มมือ โปรแกรมจะให้กรอกชื่อล็อกอิน และรหัสผ่าน

               - กดปุ่ม OK ถ้าต้องการแก้ไขหมายเหตุ โปรแกรมจะแสดงให้ทราบว่าบันทึกหมายเหตุเรียบร้อยแล้ว

               - กดปุ่ม Cancel ถ้าไม่ต้องการแก้ไขหมายเหตุ