เมนูบันทึกใบเสร็จรับเงิน

เมนูบันทึกใบเสร็จรับเงินเป็นเมนูที่รองรับการทำงานในเรื่องของการบันทึกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน

 

Receipt

 

ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

1. ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

       - เปิดบันทึกใบเสร็จรับเงินเลือกประเภทการรับชำระด้านบนของหน้าบันทึกใบเสร็จรับเงิน ดังรูป

 

Receipt_Order_1

 

-  หลังจากนั้นคลิกที่ Bot_Add และคลิกที่ Hand เพื่อเลือกชื่อลูกค้าหลังจากเลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการแล้วให้ผู้ใช้เลือกเลขที่เอกสารใบเสร็จรับเงิน

-  เมื่อเลือกรายการเลขที่เอกสารใบเสร็จรับเงิน แล้วให้ผู้ใช้เลือกผู้รับชำระเงินโดยคลิกที่  Hand

-  หลังจากนั้นเลือกประเภทเงินที่ได้รับจากลูกค้าซึ่งประกอบด้วย เงินสด, เงินโอน, เช็ค, บัตรเครดิต

-  เมื่อเลือกรายการและใส่จำนวนเงินได้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าชำระให้คลิกที่ Bot_Save ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลให้หรือถ้าไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม Bot_Cancel2

- หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้า Preview เอกสารใบเสร็จรับเงินเมื่อผู้ใช้ต้องการพิมพ์เอกสารให้คลิกที่  Printer แต่ถ้าไม่ต้องการให้คลิกที่ Coss

 

2. ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

       - เปิดบันทึกใบเสร็จรับเงิน คลิกที่ปุ่ม Bot_Search โปรแกรมจะแสดงหน้าการค้นหาข้อมูลดังรูป

 

Receipt_Search

ซึ่งสามารถค้นหาได้จาก

       1. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

       2. รหัสลูกค้า

       3. ชื่อลูกค้า

       4. นามสกุลลูกค้า

       -  กรณีที่ต้องการค้นหาข้อมูลจากทั้งหมดโดยไม่ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการค้นหา เมื่อระบบแสดงหน้าค้นหาข้อมูล ให้ผู้ใช้คลิกที่ Bot_OK ระบบจะแสดงข้อความดังรูป

Receipt_Con

 

ถ้าผู้ใช้ต้องการค้นหาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ยกเลิกให้คลิกที่ Bot_Yes

- ถ้าผู้ใช้ต้องการค้นหาใบเสร็จรับเงินที่มีการยกเลิกแล้วให้คลิกที่ Bot_No

ระบบจะแสดงรายการให้เลือกดังรูป

 

Receipt_Teble

 

- เลือกหัวข้อที่ทราบโดยคลิกที่หัว Column

       - พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่องว่างที่ลูกศรชี้อยู่ โปรแกรมจะทำการเลื่อนไปยังข้อมูลที่ต้องการค้นหาให้อัตโนมัติ หากข้อมูลนั้นอยู่ในรายการ

       - เมื่อได้รายการที่ต้องการแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่รายการหรือกด Enter ที่คีย์บอร์ดรายการจะถูกแสดงที่หน้าทำงาน

 

3. ขั้นตอนการยกเลิกข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

       - ทำการค้นหาข้อมูลตามขั้นตอนที่ 2

       - เมื่อค้นหารายการแล้วให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Bot_Cancel3 ระบบจะมีข้อความถามเพื่อยืนยันการยกเลิกข้อมูลอีกครั้งดังรูป

 

Receipt_Con1

 

       - ถ้าไม่ต้องการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่ม Bot_No

       - ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่ม Bot_Yes ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบสิทธิในการทำงานดังรูป

 

Check1

 

               - จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้งาน , รหัสผ่านและหมายเหตุการยกเลิก

               

               - ถ้าต้องการแก้ไขคลิกที่ปุ่ม Bot_OK หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อความดังรูป

 

Receipt_Con2

 

               - ถ้าไม่ต้องการแก้ไขคลิกที่ปุ่ม Bot_Cancel

       

 

3. ขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการค้นหาข้อมูลตามขั้นตอนที่ 2

- เมื่อค้นหารายการแล้วให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Bot_Printer1 ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบสิทธิในการทำงานดังรูป

 

Check1

 

               - จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้งาน , รหัสผ่านและหมายเหตุการพิมพ์

               - ถ้าต้องการพิมพ์คลิกที่ปุ่ม Bot_OK

               - ถ้าไม่ต้องการพิมพ์คลิกที่ปุ่ม Bot_Cancel

-  เมื่อระบบแสดงหน้า Preview เอกสารแล้วให้ผู้ใช้คลิกที่  Printer ถ้าต้องการพิมพ์ แต่ถ้าไม่ต้องการคลิกที่ Coss