โปรแกรมเช่าซื้อรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์

       โปรแกรมเช่าซื้อ มีระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทของท่าน โดยทุกครั้งที่เข้าใช้งานโปรแกรม user ต้อง Log in ใส่รหัสผ่าน และ user แต่ละคนจะถูกกำหนดสิทธิในการใช้งานโปรแกรมแต่ละเมนูตามหน้าที่การทำงาน การเรียกดูรายงานต่างๆ และขอบเขตในการทำการแก้ไข ยกเลิก หรือพิมพ์เอกสาร ทำให้ผู้บริหารบริษัทไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิทธิการทำงานของ user สำหรับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมจะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบสำหรับวางมาตรฐานการทำงาน เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับคำนวณค่างวด การให้ส่วนลดค่างวดเมื่อชำระก่อนหรือตามกำหนด การคิดดอกเบี้ยล่าช้า กำหนดระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย และกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

       ในโปรแกรมทั้งหมดของสุภรัตน์ฯ โปรแกรมเช่าซื้อเป็นโปรแกรมที่ต้องคำนึงถึงรายละเอียดข้อมูลลูกค้าที่มาทำสัญญาเป็นสำคัญ จึงมีการจัดเก็บที่ข้อมูลที่ละเอียดกว่าโปรแกรมอื่นๆ ทั้งในส่วนของข้อมูลผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน ตั้งแต่ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ซึ่งจัดเก็บทั้งที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง วันหมดอายุบัตร สถานที่ทำงาน ข้อมูลคู่สมรส รวมทั้งรูปภาพบุคคล รูปแผนที่ สามารถระบุตำแหน่งละติจูด ลองจิจูดเพื่อให้ง่ายแก่การค้นหาในแผนที่ออนไลน์และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานท่านสามารถใช้เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดร่วมกับโปรแกรมเช่าซื้อในการดึงข้อมูลลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ท่านในเรื่องของการเก็บรูปลูกค้าบนหน้าบัตรประชาชน

      สัญญาเช่าซื้อ

       คำขอทำสัญญาเช่าซื้อ เหมาะกับสัญญาที่จะต้องรอการอนุมัติก่อนทำสัญญาจริง ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดผู้เช่าซื้อ ข้อมูลที่อยู่ ที่ทำงาน ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลผู้ค้ำประกัน รายละเอียดสินค้า ยอดจัด ค่างวด ข้อมูลประกันภัย พรบ. และแสดงประวัติการทำคำขอสำหรับลูกค้าที่เคยทำคำขอกับบริษัทแล้วทั้งสัญญาที่ผ่าน/ไม่ผ่านการอนุมัติ เพื่อให้สะดวกในการจัดการงานผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการคำขอทำสัญญาที่รออนุมัติซึ่งจะแสดงสถานะของรายการคำขอว่ารายการใดอยู่ระหว่างรออนุมัติ อนุมัติแล้ว หรือไม่ผ่านการอนุมัติ ทั้งนี้คำขอทำสัญญาเช่าซื้อยังรองรับงานในกรณีที่ผู้จำหน่ายสินค้าเจ้าใดนำลูกค้ามาขอทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทท่าน ซึ่งระบบจะเก็บข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นให้กับผู้จำหน่ายเจ้านั้นได้

       ทำสัญญาเช่าซื้อ สำหรับการทำสัญญาที่มาจากคำขอทำสัญญาที่ผ่านอนุมัติแล้วสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำอีก หรือกรณีทำสัญญาใหม่เมื่อท่านดึงข้อมูลลูกค้าจากระบบแล้ว หากท่านใช้โปรแกรมขายรถร่วมกับโปรแกรมเช่าซื้อ จะทำให้ดึงสินค้ารถ ,ใบจองรถ มาทำรายการได้ทันที รวมทั้งสามารถนำสินค้าอะไหล่มาทำสัญญาด้วยได้หากใช้โปรแกรมอะไหล่คู่กันด้วย เพื่อความสะดวกในการทำงาน ท่านสามารถใช้เมนูคำนวณค่างวดในโปรแกรมขณะที่กำลังบันทึกทำสัญญา หรือจะคิดค่างวดเองต่างหากย่อมทำได้จากนั้นเมื่อผู้ใช้งานระบุค่างวด จำนวนงวด วันที่ชำระงวดแรก และวันที่ DUE เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะสร้างงวดในสัญญา คำนวณรับรู้ดอกผลเช่าซื้อแบบลดต้นลดดอก พร้อมทั้งคำนวณค่า IRR ให้อัตโนมัติตามจำนวนงวดที่ผู้ใช้งานระบุไว้ในสัญญา สำหรับการผ่อนทำได้ 2 แบบ คือ
       1.ผ่อนแบบปกติ ในกรณีที่สามารถกำหนดช่วงการชำระแต่ละงวดเท่าๆกัน เช่น ชำระทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน 
       2.ผ่อนแบบพิเศษ คือการผ่อนที่ผู้ใช้งานสามารถกำหนดวันที่ชำระค่างวดแต่ละงวดให้กับลูกค้าเอง

   

       นอกจากนี้ท่านสามารถสร้างตารางผ่อนดาวน์ให้กับลูกค้า เก็บชื่อผู้แนะนำของแต่ละสัญญา และสัญญาที่เกิดขึ้นในระบบแล้วสามารถค้นหาเพื่อดูการรับชำระเงินเงินดาวน์ ค่างวด หรือการออกใบกำกับภาษีของแต่ละงวดได้ ทั้งนี้ท่านสามารถใช้เมนูแสดงรายละเอียดของสัญญา เพื่อดูยอดรวมหนี้ค้างชำระทั้งเงินดาวน์ ค่างวด และดอกเบี้ยล่าช้าค้างชำระ ยอดตัดสด รายละเอียดแสดงเบี้ยปรับล่าช้า และส่วนลดค่างวด

       เมนูคำนวณค่างวด เป็นเมนูที่โปรแกรมสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานในการคำนวณค่างวด โดยหน้าเมนูการทำงานจะให้ท่านระบุค่าสินค้า เงินดาวน์(ถ้ามี) จำนวนงวด อัตราดอกเบี้ย วันที่ชำระเงิน กำหนดวันที่เริื่มคิดดอกเบี้ย จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณค่างวดที่ถูกต้องให้ โดยท่านสามารถปรับปรุงค่างวดได้หลังจากที่โปรแกรมคำนวณให้แล้ว และจากที่กล่าวข้างต้นเมนูนี้สามารถเรียกใช้งานจากหน้าสัญญาขณะที่กำลังทำสัญญาได้

       เมนูปรับปรุงดอกเบี้ยล่าช้า รองรับสำหรับกรณีที่ท่านต้องการลดยอดดอกเบี้ยล่าช้าให้กับผู้เช่าซื้อ ท่านก็สามารถทำได้ที่เมนูนี้ และโปรแกรมจะเก็บประวัติการปรับปรุงดอกเบี้ยล่าช้าของสัญญาที่มีการปรับปรุงดอกเบี้ยล่าช้าไว้ด้วย

       การรับชำระเงิน โปรแกรมรองรับการรับชำระเงินด้วยช่องทางที่หลากหลายทั้ง เงินสด เงินโอน เช็ค และบัตรเครดิตพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ทันทีที่บันทึกรายการ ทั้งนี้ในโปรแกรมเช่าซื้อแบ่งงานการรับเงินดังนี้
       - รับชำระเงินดาวน์ กรณีที่ทำสัญญามีเงินดาวน์
       - รับชำระเงินประกันสัญญา เพื่อรองรับสัญญาที่มีเงินประกัน
       - รับชำระเงินค่างวดทั้งแบบงวดเดียว และแบบหลายงวด สำหรับรับเงินแบบงวดเดียวคือการรับชำระเงินโดยใส่ยอดเงินตามยอด DUE จริงๆ ส่วนแบบหลายงวดเหมาะกับกรณีลูกค้านำเงินมาจ่ายเป็นก้อนใหญ่เพื่อหักทีละหลายงวด โดยผู้ใช้งานสามารถใส่จำนวนเงินตามที่ลูกค้านำมาชำระ แล้วระบบจะแจกแจงยอดเงินในแต่ละงวดให้อัตโนมัติ นอกจากนี้หากลูกค้าชำระค่างวดเกินกำหนดในสัญญา ระบบจะคำนวณเบี้ยปรับให้โดยอัตโนมัติ หรือหากชำระค่างวดก่อนกำหนดระบบก็จะคำนวณส่วนลดให้อัตโนมัติด้วยเช่นกันซึ่งการให้ส่วนลดนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการใช้งานของโปรแกรม
       - รับชำระเงินปิดสัญญา ระบบจะคำนวณส่วนลดให้อัตโนมัติตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อลูกค้ามาทำการปิดสัญญา
       - รับชำระเงินค่าเบี้ยปรับ ซึ่งโปรแกรมมีเมนูให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงดอกเบี้ยล่าช้าที่เกิดในแต่ละสัญญาได้

       การออกใบกำกับภาษี
       - การออกใบกำกับภาษีค่างวด ระบบมีการแจ้งเตือนให้ออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการเข้าใช้งาน สำหรับสัญญาที่ถึงกำหนดออกใบกำกับภาษีค่างวดตาม DUE ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่พลาดการออกใบกำกับภาษีในแต่ละวัน โดยสามารถเลือกช่วงวันเพื่อออกใบกำกับภาษีเป็นล็อต และมีการเช็คใบกำกับภาษีก่อนรับค่างวดทุกครั้งเพื่อป้องกันการผิดพลาด นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกออกใบกับภาษีงวดเดียว หรือหลายงวด ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายงานสำหรับเช็คงวดที่ยังไม่ออกใบกำกับภาษีได้
       - การออกใบกำกับภาษีเงินดาวน์
       - การออกใบกำกับภาษีเงินประกันสัญญา
       - การออกใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้