โปรแกรมขายอะไหล่

        การเข้าใช้งานทุกครั้ง user จะต้องใส่ Log in และรหัสผ่านของตนเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล โดย Log in ของแต่ละคนนั้นจะมีการกำหนดสิทธิในการใช้งานโปรแกรมแต่ละเมนูตามหน้าที่การทำงาน การเรียกดูรายงานต่างๆ กำหนดขอบเขตการทำงานของ user เช่น อนุญาตให้บันทึกรายการได้แต่ไม่มีสิทธิในการแก้ไข ยกเลิก เป็นต้น

        การจัดเก็บข้อมูลของโปรแกรม จะมีการจัดเก็บ ข้อมูลผู้จำหน่าย ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวนวันเครดิตชำระเงิน วงเงินเครดิต เป็นต้น โดยในข้อมูลผู้จำหน่ายจะมีการแสดงยอดค้างชำระ ยอดเงินมัดจำ เมื่อมีการทำธุรกิจร่วมกันขึ้นส่วนการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลลูกค้าจากโปรแกรมขายรถ หรือโปรแกรมเช่าซื้อมาสร้างเป็นข้อมูลลูกค้าอะไหล่ ทั้งนี้ท่านสามารถดึงข้อมูลลูกค้าผ่านเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลลูกค้าสามารถกำหนดส่วนลดเฉพาะให้กับลูกค้าแต่ละรายโดยโปรแกรมจะคำนวณส่วนลดให้อัตโนมัติเมื่อทำการขาย

        ในเรื่องของการจัดการสต๊อกสินค้าในคลัง ในการเริ่มต้นใช้งาน user ต้องสร้างข้อมูลสินค้าแต่ละรายการเพื่อเก็บรายละเอียดสินค้าในสต๊อก เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคาทุนสินค้าซึ่งจะมีการคำนวณราคาทุนเฉลี่ยอัตโนมัติใหม่ทุกครั้งที่มีการรับสินค้าเข้า ระบุสถานที่เก็บสินค้า กำหนดอัตราราคาขาย ส่วนลด กำหนด Safety Stock, Min Stock, Max Stock เพื่อใช้คำนวณในการสั่งซื้อสินค้า เมนูสำหรับสร้างบาร์โค้ดอะไหล่จากใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ หรือเลือกอะไหล่ที่ต้องการ พร้อมสั่งพิมพ์บาร์โค้ดมาใช้งานผ่านเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ท่านสามารถกำหนดสินค้าใช้แทนกันกรณีที่รายการสินค้าหลักหมด ระบบจะแสดงรายการทดแทนให้อัตโนมัติ  สามารถกำหนดสินค้าแถมสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นเพื่อใช้ในการขายอะไหล่ ทั้งนี้หากมีการย้ายสถานที่เก็บสินค้า โปรแกรมมีเมนูให้ท่านแก้ไขข้อมูลสถานที่เก็บสินค้าแต่ละรายการได้เพื่อความสะดวกในการทำงาน และเนื่องจากสินค้าอะไหล่เป็นสินค้าที่มีรายการสต๊อกจำนวนมาก ทำให้ยากแก่การตรวจนับ โปรแกรมจึงมีเมนูช่วยเหลือในการตรวจนับสต๊อกสินค้าให้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยขั้นตอนการทำงานง่ายๆ โดยท่านสามารถเรียกรายงานสินค้าที่ต้องการตรวจนับตามเงื่อนไขที่ท่านสามารถเลือกได้ สามารถทำการตรวจนับใหญ่หรือตรวจนับย่อยสำหรับสุ่มตรวจนับสินค้าบางรายการ พร้อมพิมพ์ใบตรวจนับสินค้า หากสินค้าใดที่ตรวจนับแล้วจะมีเมนูให้บันทึกจำนวนสินค้าที่ตรวจนับได้จากการคีย์ทีละรายการ หรือดึงข้อมูลผ่านไฟล์ที่ได้จากเครื่องตรวจนับสินค้าซึ่งจะช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หลังจากตรวจนับเสร็จแล้วจะมีเมนูขออนุมัติปรับปรุงสต๊อก เพื่อนำไปปรับปรุงจำนวนสินค้าให้ตรงตามสต๊อกจริง

   

 

        สำหรับเมนูปรับปรุงสต๊อก นอกจากจะใช้งานสำหรับปรับปรุงเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าในกรณีเช็คสต๊อกแล้ว ยังรองรับในกรณีที่เกิดการผิดพลาดจากพนักงานที่หยิบอะไหล่ผิด หรืออะไหล่สูญหายโดยหาสาเหตุไม่ได้ แต่เนื่องจากเมนูการปรับปรุงสต๊อกแต่ละครั้งจะมีผลกระทบกับราคาทุนเฉลี่ยของสินค้า จึงมีการตรวจสอบสิทธิ์ของ user ทุกครั้งที่ใช้งาน